Všeobecné obchodní podmínky

Objednávkou souhlasíte s následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).
Aktuální verze VOP je v2 a je platná od 01.05.2023.
Kompletní VOP ke stažení: VOP_dominik_prajzler_v2_20230501.pdf

Nejčastější otázky k VOP

Co když v průběhu objednávky zjistím, že potřebuji úpravy nad rámec základní nabídky?

- pokud potřebujete můstek více přizpůsobit vašim potřebám, budeme se snažit najít vhodné řešení. Po obdržení požadavku na vícepráce navrhneme podmínky, za kterých více práce provedeme.

Jak dlouho mohu Službu propojení Shoptet na Pohodu využívat?

- jakmile potvrdíte zprovoznění služby, udělujeme vám nevýhradní oprávnění službu užívat. Oprávnění je omezeno na dobu trvání smlouvy (Smlouva je na dobu neurčitou) a výhradně pro použití oprávněnými uživateli v souladu se smlouvou. Oprávnění je rovněž omezeno na vaše interní použití služby. 

Je možné zakoupenou službu nějakým způsobem zprostředkovat dál?

- nesmíte umožnit přístup jiným osobám ke službě nebo k jejímu užívání v rozsahu, jakém vám to smlouva výslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Službu rovněž nelze užívat pro jakékoliv konkurenční účely.

Mohu propojení využít i pro své ostatní e-shopy?

- užívání služby je omezeno na jeden konkrétní e-shop dle jeho ID. Pokud byste chtěli propojení využívat pro více e-shopů, musíte si zakoupit další můstky. Každý druhý a další e-shop vám však v případě shodné konfigurace propojíme za poloviční cenu.

Mám nějaké povinnosti plynoucí z využívání služby propojení Shoptet na Pohodu?

- aby vše dobře fungovalo, je důležitá vaše součinnost po celou dobu trvání smlouvy. Je nutné především umožnit našim pracovníkům přístup k vašim systémům, pokud nám neposkytnete součinnost, či nesplníte jinou povinnost dle smlouvy, jedná se o překážku v plnění smlouvy na vaší straně, která Nás opravňuje pozastavit plnění smlouvy.

Jak máte ošetřenou konkurenční doložku?

- námi nabízená služba je výsledkem letitého vývoje a zdokonalování, je tedy v našem zájmu chránit se před konkurenčním zneužitím. Uzavřením smlouvy se nám proto rovněž zavazujete, že na území EU nebudete po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 2 let po jejím ukončení vyvíjet, prodávat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám žádný SW nebo službu, které plní stejný nebo podobný účel nebo které mají stejné či podstatně podobné funkcionality jako služba nebo SW v ní užitý, a že s takovou činností nebudete ani pomáhat jiné osobě. Porušení tohoto ustanovení je vázáno na smluvní pokutu.

Bude servis a údržba přemostění vždy zdarma?

- náš obchodní model je v současnosti postaven na tom, že za zprovoznění služby platíte pouze jednorázový poplatek a následný provoz a servis je zdarma. Jelikož nás ale provoz, podpora a údržba služby stojí náklady, je možné, že do budoucna zavedeme přiměřený servisní poplatek, kterým tyto náklady pokryjeme. Takovou změnu vám samozřejmě oznámíme s takovým předstihem, abyste na ni stihli zareagovat.

Jak spolehlivé je vaše přemostění?

- je samozřejmě v našem zájmu poskytovat vám co nejkvalitnější a nejspolehlivější služby, někdy jsou však zevní okolnosti mocnější než my. Zavazujeme se, že vynaložíme obchodně přiměřené úsilí pro to, aby byla Služba dostupná alespoň 95 % času v kalendářním roce.

Jak do procesu propojení vstupuje SW třetích stran?

- správné fungování Služby je závislé na propojení se službami a produkty Shoptetu a SW Pohoda. Pokud dojde ke změně nebo jinému zásahu do fungování těchto produktů nebo služeb, například ke změně API nebo zneaktivnění přístupů, může být naše služba nedostupná nebo fungovat omezeně, za což my bohužel neneseme odpovědnost.

Mám nějaké záruky v případě škody způsobené z vaší strany?

- pokud vám způsobíme škodu, samozřejmě vám ji nahradíme, avšak povinnost nahradit škodu vám nebo vašim přidruženým osobám je v souhrnu omezena částkou odpovídající 100 % ceny, kterou jste nám zaplatili na základě smlouvy v období 12 měsíců předcházejících události, která vedla ke vzniku nároku na náhradu takové škody. My ani naše přidružené osoby neneseme odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat službu nebo přerušení jejího poskytování ani za ztrátu, či poškození vašich dat, nakolik se budeme snažit takovýmto situacím předejít.

Jak nakládáte s mými daty a osobními údaji a jsou u vás v bezpečí?

- vaše osobní údaje samozřejmě zpracováváme v souladu s podmínkami GDPR. Zpracování spočívá zejména v přenesení osobních údajů z jednoho vašeho systému do druhého vašeho systému, přičemž osobní údaje jsou za tímto účelem dočasně bezpečně uloženy v našich systémech. Zavazujeme se, že přijmeme taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich jinému neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití. Zajistíme vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění takové úrovně zabezpečení, která odpovídá danému riziku, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

NAPIŠTE MI